hem ehemE
Salam be hamegi.emruz dar khedmatet0n hastam ba bombus floodere jadidam